werkwijze

kunst dichtbij

Beleven, creëren, reflecteren, presenteren en sociale competenties zijn de pijlers van ons cultuureducatie-aanbod. Dat doen we door kunst dichtbij het kind te brengen en middenin de klas. Maar ook door de omgeving en de kunstinstellingen in het stadsdeel erbij te betrekken. We maken in onze kunstlessen ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, plezier en het creatieve proces. Een belangrijk onderdeel is reflectie: kijken naar en praten over eigen en elkaars werk. Zo kunnen talenten zich ontwikkelen en vaardigheden worden aangeleerd.

De Rode Loper op School werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Samenstelling van het lesaanbod gebeurt in directe wisselwerking met de scholen (bestuurders en icc-ers). Alle projecten worden met de betrokken docenten geëvalueerd. Hierdoor krijgt cultuureducatie een stevige plek in het onderwijs. De lessen worden veelal afgesloten met presentaties in of buiten de school. Op deze manier worden ook de ouders betrokken bij het programma.

kerndoelen & leerlijnen

Bij elk programma staan kerndoelen, die zijn gebaseerd op leerdoelen van MOCCA en SLO. Per kunstdiscipline zijn leerlijnen ontwikkeld.

leerkrachten

De programma’s zijn er op gericht dat leerkrachten ideeën opdoen en handreikingen krijgen voor verder vervolg in de klas. Daarnaast bieden de kunstlessen leerkrachten de gelegenheid de klas te observeren. Dat geeft een andere kijk op leerlingen en onvermoede talenten.

talentontwikkeling

In de naschoolse cursussen van de TalentenTent (Dynamo) kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen. Dit zorgt voor samenhang tussen onderschoolse en naschoolse cultuureducatie. Zie KunstLab voor Kanjers.

maatwerk en werkdrukverlichting

Zoekt u kunstprojecten die aansluiten bij bepaalde thema’s, bij kernconcepten, een schoolbreed programma of in het kader van werkdrukverlichting? Naast ons reguliere aanbod bieden wij de mogelijkheid voor maatwerk.

coaching & advies cultuureducatie

Wij ondersteunen scholen bij:

  • vormgeven van cultuuronderwijs
  • invulling geven aan het Basispakket
  • formuleren van eigen, haalbare doelen
  • draagvlak creëren in het team
  • creatieve invulling studiedagen
  • deskundigheidstrainingen

speciaal onderwijs

Ook voor het speciaal onderwijs bieden wij kunstlessen aan in de diverse disciplines. We beschikken over een ruim docentenbestand dat geschoold is in werken met deze doelgroep.